Mallisivu

Soita

040 417 9617

Käsisammuttimet

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia sammuttimia.
Niiden käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niihin tehtävien
merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen EN 3-standardisarjan
tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin mukaisia.
Käsisammuttimille on mm. seuraavia vaatimuksia:

• sammutetta on oltava vähintään 1 kg
• sammutin voidaan täyttää uudelleen
• sammuttimessa on venttiili, joka mahdollistaa
sammutevirran katkaisemisen.

Käsisammuttimet ovat myös painelaitteita.

Käsisammuttimia koskevat säädökset

Käsisammuttimien käyttö- ja sammutusominaisuuksista sekä merkinnöistä
suomen- ja ruotsin kielellä on säädetty sisäasiainministeriön
(SM) asetuksessa käsisammuttimista (790/2001).

Pelastuslain (468/2003) 22 §:n mukaan huoneiston haltijan on huolehdittava,
että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat
toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Sisäasiainministeriö
on antanut asetuksen (917/2005) käsisammuttimien
tarkastuksesta ja huollosta. Siinä on mainittu, että käsisammutin
tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään niin,
että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle,
tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Muissa tapauksissa
käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin.

Käsisammuttimiin sovelletaan painelaitteina kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöstä painelaitteista (938/1999) ja painelaiteturvallisuudesta
(953/1999). Käsisammutin on laitekokonaisuus, jollaisena
se on CE-merkittävä ja se tarkastetaan painelaitteena päätöksen
(953/1999) 6 luvun mukaisesti.

Pelastustoimen laitelain (10/2007) perusteella Tukes (Turvatekniikan
keskus) valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsisammuttimien
vaatimustenmukaisuutta. Tukes hankkii markkinoilta tuotteita, testauttaa
ne ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli sammuttimet eivät täytä vaatimuksia.
Vaatimusten vastaiset tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa
markkinoilta.

Käsisammuttimien ominaisuudet

Suomessa myydään vuosittain yli 200 000 käsisammutinta.Vuonna 2007 markkinoilla olevista käsisammuttimista jauhesammuttimia oli 92 %, nestesammuttimia 6 % ja hiilidioksidi- eli CO2-sammuttimia 2 %.

Jauhesammutin

• Jauheita on monenlaisia, mutta yleisimmät eli ABC-jauheet soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden, nestemäisten sekä kaasumaisten aineiden sammuttamiseen.
• Tehokkaimmat sammutusominaisuudet kokoonsa nähden.
• Sammutusetäisyys n. 3 m.

Nestesammutin

• Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden sammuttamiseen.
• Pienemmät jälkipuhdistustoimenpiteet kuin jauhesammuttimella.
• Pakkasenkestävyys ja sähkölaitteiden sammutusmahdollisuus tulee tarkastaa käyttöohje-etiketistä.
• Sammutusetäisyys n. 3 m.

Hiilidioksidisammutin

• Soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutukseen.
• Sammutusaine on ilmaa raskaampaa ja sen purkautumislämpötila on n. – 76 ºC, joten nämä vaaratekijät on otettava sammutettaessa huomioon.
• Sammutusetäisyys n. 1 m.

Käsisammuttimien teholuokat

Käsisammuttimien soveltuvuus erilaisten palojen sammutukseen
merkitään yleisimmin kirjaimilla A, B ja C.
A = kiinteiden aineiden palot,
B = nestemäisten aineiden palot,
C = kaasujen palot.

Kirjaimen edessä oleva lukuarvo kertoo, minkä tehoarvon käsisammutinmalli
on saavuttanut sammutustesteissä. Mitä suurempi on lukuarvo,sitä tehokkaampi
on käsisammutin.

Käsisammuttimen hankinta ja huolto

Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä sitä tai
omatoimisesti.
Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys sen käyttä-
miseen voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista ennen
mahdollista tulipalotilannetta.

Käsisammuttimia myyvät mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot, autotarvike-
liikkeet ja käsisammutinliikkeet.

Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia,
joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee
harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

Käsisammuttimien huollon tai tarkastuksen voi hankkia käsisammutinliikkeestä.
Käsisammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen
toimintakunto ja huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla sammutin saatetaan toiminta-
kuntoon. Tukes pitää yllä luetteloa käsisammutinliikkeistä.

Muut sammuttimet

Muitakin sammuttimia on kuin käsisammuttimia, jotka ovat kuitenkin merkittävimpiä ja yleisimpiä sammutusvälineitä. Puhutaan alkusammutuskalustosta ja toisaalta sammutus- järjestelmistä. Käsisammuttimiin sekoitetaan toisinaan kertakäyttöiset alle 1 kg:n aerosolisammuttimet ja toisaalta yli 20 kg:n pyörillä varustetut liikuteltavat sammuttimet. Aerosolisammuttimiin ei sovelleta EN 3-standardisarjaa. Liikuteltavien sammuttimien
osalta on annettu standardi SFS-EN 1866, joka tulee jakautumaan kolmeen osaan.

Lisätietoja Tukes (Turvatekniikan keskus), www.tukes.fi